بلاگ شاعران shaeran.blog

بزم رویا شاعر سپیده طالبی

بزم رویا شاعر سپیده طالبی

بزم رویا شاعر سپیده طالبی می کشاند ‌آسمان امشب به آشوبش‌، دلم را بر صلیب غرق  رویا می‌شوم  با  تک  نوایی‌، آسمانی‌عندلیب میزنم با...