شعر سپید سردخانه شاعر دکتر شبنم میرزایی وند

شعر سپید سردخانه شاعر دکتر شبنم میرزایی وند دیشب زنی با کفن سیاه کف تیمارستان خودکشی کرده بود سرد خانه ها تغییر کار بری...