شعر سپید آرشه شاعر دکتر شبنم میرزایی وند

شعر سپید آرشه شاعر دکتر شبنم میرزایی وند آرشه روی مویت میرقصد بانو اخرین باکره ی نسل لوط دمی نفس بگیر این شهر از...