شعر سپید ماهی‌ ها شاعر دکتر شبنم میرزایی وند

شعر سپید ماهی‌ ها شاعر دکتر شبنم میرزایی وند ماهی ها ته حوض خشکیده بودند گمانم کسی برایشان از پاییز سخن گفته بود… بیشتر...