شعر قرص اعصاب شاعر مرضیه دادپور

شعر قرص اعصاب شاعر مرضیه دادپور گاهی زنی در لابه لای خستگی هایش سوزن به سوزن وصله ها میزد غرورش را در لحظه هایی...