شعر کوتاه بهانه شاعر گیتی صلاحی نژاد

شعر کوتاه بهانه شاعر گیتی صلاحی نژاد بهانه گیر شده ام؛ بهانه با تو بودن ثانیه ها معنا ندارد زمان متوقف می شود راستی...