شعر نقاش مجید محمدی

شعر نقاش مجید محمدی نقاشم شب و روز درد میکشم با کمی شاعرانگی درد ها را رج به رج رنگ میکنم دیوار آویزی می...