غزل کاش بدانی شاعر بهناز پالیزبان

غزل کاش بدانی شاعر بهناز پالیزبان محرَم اسرار من، سینه ی تو جای کیست؟ این همه دیوانگی سهم دلارای کیست؟ شربت انگورها وامِ لبانِ...