غزل راه بندان شاعر مرضیه دادپور

غزل راه بندان شاعر مرضیه دادپور امشب خیابان خیالت راه بندان است در کوچه هایِ خاطراتم برگ ریزان است شاید کسی در قلب من...