دوستت دارم شاعر مجید محمدی

دوستت دارم شاعر مجید محمدی شاید شاعر باشم شاعری گمشده در خیابان شلوغ چشمانت در پس کوچه های دروغین حرف هایت اما بی اراده...