بزم رویا شاعر سپیده طالبی

بزم رویا شاعر سپیده طالبی می کشاند ‌آسمان امشب به آشوبش‌، دلم را بر صلیب غرق  رویا می‌شوم  با  تک  نوایی‌، آسمانی‌عندلیب میزنم با...